Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VQb-y+bl] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VQb-y+bl / VQ Series Bracelet / Soft Vinyl

products