Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VQb-g-bl] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VQb-g-bl / VQ Series Bracelet / Soft Vinyl

products