Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VQb-b] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VQb-b / VQ Series Bracelet / Soft Vinyl

products