Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VNb-r-st] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VNb-r-st / VN Series Bracelet / Soft Vinyl

products