Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VC5b-b+r] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VC5b-b+r / VC5 Series Bracelet / Soft Vinyl

products