Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VC4b-b+r] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VCn-g+w / VC4 Series Bracelet / Soft Vinyl

products