Contemporary Jewelry by Aki Ichiriki Design. Tokyo, New York

[VC4b-bl+y] bracelet/vinyl

SOFT VINYL SERIES / Bracelet by Aki Ichiriki

VC4b-bl+y / VC4 Series Bracelet / Soft Vinyl

products